Mae’r trydydd sector yn dibynnu ar gael staff cyflogedig a gwirfoddolwyr sydd â’r wybodaeth angenrheidiol i reoli eu mudiad a gwasanaethu eu cymuned. Mae hyn yn creu’r angen i sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf, eich bod yn ymwybodol o’r datblygiadau cyfredol a bod gennych chi wybodaeth weithiol am amrediad o bynciau. Mae galluogi a chefnogi pobl i wella eu gwybodaeth a’u harbenigedd yn eu grymuso i ddefnyddio’u sgiliau a’u doniau i ddatblygu grwpiau cymunedol newydd a chryfhau’r rheini sydd eisoes yn bodoli.

Volunteering in the pandemic

Ni fu gwybodaeth a dysgu erioed mor bwysig mewn byd sy’n newid mor gyflym. Ein nod fel Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw cynnig amrywiaeth o adnoddau dwyieithog am ddim o safon uchel sy’n hawdd cael gafael arnyn nhw. Bydd y rhain yn ymwneud â phynciau sydd o werth i’r sector ac yn berthnasol iddo, y gallwch chi eu defnyddio pryd bynnag sydd eu hangen.

Caiff ein hadnoddau eu llunio gan arbenigwyr sy’n ymroddedig i werthoedd y trydydd sector yng Nghymru. Os oes gennych chi ofynion mynediad penodol, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at training@wcva.cymru ac fe wnawn ni weithio gyda chi i wneud yn siŵr bod ein hadnoddau mor hygyrch â phosibl.

Gallwch chi hidlo ein hadnoddau fesul piler (prif bwnc), eu gosod yn nhrefn yr wyddor neu eu trefnu yn ôl pryd gawsant eu hychwanegu at y wefan. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth penodol, defnyddiwch y cyfleuster chwilio cyffredinol ar frig y dudalen i chwilio yn ôl geiriau allweddol a bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i’r adnoddau sydd eu hangen arnoch.

Yn seiliedig ar eich diddordebau

Gwirfoddoli y tu Hwnt i'r Pandemig
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli y tu Hwnt i’r Pandemig

Nod y canllaw diwygiedig hwn yw helpu mudiadau i ailsefydlu gwirfoddoli, wrth i gyfyngiadau’r coronafeirws ddod i ben yng Nghymru, gan gydnabod bod dal angen mynd ati i wneud hyn mewn modd gofalus.

Gwirfoddoli y tu Hwnt i’r Pandemig
Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru
Croesawu Gwirfoddolwyr sy'n Geiswyr Lloches
Gwirfoddoli

Croesawu Gwirfoddolwyr sy’n Geiswyr Lloches

Gall unigolion sy’n geiswyr lloches neu’n ffoaduriaid fod yn wirfoddolwyr rhagorol.

Croesawu Gwirfoddolwyr sy’n Geiswyr Lloches

Adnoddau fesul piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain a rheoli eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw gefnogol

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell drwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector cynaliadwy sy’n ffynnu

Cyllid Cynaliadwy
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfathrebu a Dylanwadu i effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu