Dwy ffrwd gyllido newydd o Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru i gefnogi mudiadau dan arweiniad y gymuned.

Beth yw hi?

 

Mae Comic Relief a rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cydnabod y gwaith ardderchog y mae mudiadau cymunedol yn ei wneud ledled Cymru ac maent yn awyddus i helpu mudiadau i feithrin eu gallu mewn ffordd gynaliadwy ac effeithiol.

Bydd dau fath o grant ar gael:

  • Grantiau bach £1,000 – £10,000
  • Grantiau mawr (ar gyfer twf sefydliadol) £30,000 – £60,000

 

Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor rhwng 22 Gorffennaf 2019 ac 31 Hydref 2019.

 

Y cynharaf y gall prosiectau ddechrau yw 1 Ionawr 2020.

Dylid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2021.

 

Pwy a beth a ariennir?

Mae mudiadau sydd â diben cymdeithasol ac incwm o dan £250,000 yn gymwys i ymgeisio. Mae gwerth £1,350,000 o grantiau ar gael yn gyfan gwbl.

  1. Grantiau mawr – twf sefydliadol

Nod y grantiau ar gyfer twf sefydliadol yw rhoi’r cyfle i fudiadau gael effaith strategol a chynyddu eu cydnerthedd, er enghraifft

  • Adeiladu ar yr hyn sy’n gweithio’n dda o ran gweithgarwch cymunedol eich mudiad
  • Cryfhau a mesur effaith eich gweithgarwch cymunedol craidd
  • Datblygu ffyrdd newydd o weithio

Mae grantiau gwerth hyd at £60,000 ar gael i fudiadau sydd â diben cymdeithasol ac sy’n bodloni meini prawf y cynllun.

I ymgeisio, lawrlwythwch y ffurflen gais, taenlen cyllid y prosiect ac arweiniad y cynllun.

 

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Ffurflen Gais Grant Twf Sefydliadol

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Canllaw Cynllun

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Taenlen Cyllid y Prosiect

 

Ar gyfer grantiau mawr – twf sefydliadol cysylltwch â thîm grantiau WCVA drwy ebostio comicreliefgrants@wcva.cymru

  1. Grantiau bach

Nod y gronfa hon yw sicrhau bod cyllid lleol Comic Relief yn cyrraedd y grwpiau cymunedol sy’n arwain newid a thwf yn eu bro, gan eu galluogi i wneud newidiadau positif mewn ymateb i anghenion penodol y gymuned.

Mae grantiau gwerth rhwng £1,000 a £10,000 ar gael i brosiectau sy’n bodloni meini prawf y cynllun.

I ymgeisio, lawrlwythwch y ffurflen gais, taenlen cyllid y prosiect ac arweiniad y cynllun.

 

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Ffurflen Gais Grantiau Bach

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Canllaw Cynllun

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Taenlen Cyllid y Prosiect

 

Ar gyfer grantiau bach cysylltwch â’ch Arweinydd Rhanbarthol o rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

 

Themâu Strategol Comic Relief

Ar gyfer y ddau grant bydd angen i fudiadau ddangos eu bod yn gweithio’n unol ag un neu ragor o themâu strategol Comic Relief:

 

Plant yn Goroesi ac yn Ffynnu 

Camau i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i wireddu eu potensial

 

Cydraddoldeb Rhywiol

Camau i wella cydraddoldeb i fenywod a merched

 

Lle Diogel i Fod

Camau i helpu pobl agored i niwed i wella eu hamgylchiadau a’u diogelwch

 

Iechyd Meddwl

 

Camau i roi mynediad at gymorth a chodi ymwybyddiaeth

 

Ar gyfer grantiau bach cysylltwch â’ch Arweinydd Rhanbarthol o rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Ar gyfer grantiau mawr – twf sefydliadol cysylltwch â thîm grantiau WCVA drwy ebostio comicreliefgrants@wcva.cymru

 

 

Deddf Diogelu Data 1998. Bydd TSSW yn cofnodi’r wybodaeth a roddir ac yn ei phrosesu’n electronig; cedwir y ffurflenni papur hefyd. Bydd TSSW yn defnyddio’r wybodaeth at ddibenion gweinyddu’r cynllun dan sylw ac i fonitro a hyrwyddo’r trydydd sector yng Nghymru. Mae data personol wedi’i gyfyngu i enwau cyswllt, swydd, cyfeiriad, rhif ffôn a rhifau cyswllt eraill, a sefydliad; gellid ystyried bod hyn yn ddata personol sensitif os yw’r sefydliad yn ymwneud â materion sy’n gysylltiedig â hil, tarddiad ethnig, gwleidyddiaeth, crefydd neu gredoau tebyg, iechyd corfforol neu feddyliol neu fywyd rhywiol.

Cedwir rhan o’r wybodaeth a rowch i ni, neu’r holl wybodaeth, ar gyfrifiadur. Defnyddir y wybodaeth hon i weinyddu’r broses ymgeisio am grant ac i gynhyrchu ystadegau gofynnol i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a sefydliadau partner eraill. Darperir copïau o’r wybodaeth hon yn ôl yr angen i unigolion a sefydliadau y bydd TSSW yn ymgynghori â hwy yn ystod y broses.

Dim ond at ddibenion archwilio y datgelir manylion cyswllt i drydydd parti oni bai eich bod chi’n rhoi caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Drwy gyflwyno’r cais hwn, rydych yn cytuno â’r telerau uchod.

Hysbysiad Preifatrwydd CTSC