Cyllid Cynaliadwy

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn gweithio i sicrhau trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy lle mae mudiadau yn sicrhau ac yn cynhyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i oroesi, ffynnu a pharhau’n berthnasol yn y dyfodol.

Porth cyllid

Creu porth digidol chwiliadwy sydd ar gael i fudiadau ddod o hyd i gyfleoedd cyllido byw

Gwybodaeth, arwyddbostio, arweiniad a chymorth datblygu

Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu i gynyddu gallu mudiadau i sicrhau a chynyddu incwm, i’ch cysylltu chi â gwybodaeth a chyngor arbenigol, yn seiliedig ar anghenion dynodedig

Adnabod, hybu ac uwchraddio arfer da ac arloesol o bob cwr o Gymru

Hwyluso rhwydweithio a rhannu deallusrwydd i godi ymwybyddiaeth o arferion effeithiol ac arloesol.

Gwasanaethau ymarferol

Darparu mynediad at fuddion sydd wedi’u trefnu’n lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol a chyfeirio at ffynonellau o gymorth ymarferol

Dysgu a datblygu

Cyflwyno rhaglen ddysgu a datblygu i ehangu ar allu mudiadau i reoli adnoddau’n effeithiol.

Galluogi cydweithredu

Creu perthnasau agos gyda chyllidwyr a hybu gweithio ar y cyd.