Mae’n bwysicach nag erioed bod gan fudiadau gwirfoddol y sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i gyllid ac amrywio’u hincwm. Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn gweithio i sicrhau trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy, lle mae mudiadau yn diogelu ac yn cynhyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddod drwyddi, ffynnu a pharhau i fod yn berthnasol yn y dyfodol. 

Waeth a ydych chi’n chwilio am gyllid neu eisiau rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o godi arian, mae’r cyrsiau hyn yma i’ch helpu chi.

Cyrsiau yn ôl piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw gefnogol

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell trwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Dylanwadu ar benderfynwyr er mwyn effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu

Adnoddau Cyllid Cynaliadwy i chi

Cyflwyniad i Dendro
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Dendro

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o dendro a’r materion y dylai mudiadau trydydd sector eu hystyried cyn penderfynu tendro.

Cyflwyniad i Dendro
Prisio eich Tendr
Cyllid Cynaliadwy

Prisio eich Tendr

Mae sawl peth i’w ystyried wrth brisio tendr. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cyffredinol o’r materion allweddol i’w hystyried.

Prisio eich Tendr
Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyllid Cynaliadwy

Datblygu Tendr Llwyddiannus

Mae contractau’n cael eu hennill, a’u colli, ar ansawdd y bidiau a gyflwynir felly mae gallu ysgrifennu tendr da yn hanfodol. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o sut mae datblygu tendr llwyddiannus.

Datblygu Tendr Llwyddiannus