Mae llywodraethu da yn hanfodol i lwyddiant mudiadau gwirfoddol. Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cynorthwyo mudiadau i roi’r arferion gorau mewn llywodraethu a diogelu ar waith. Bydd hyn yn eu galluogi i weithredu’n gyfreithiol ac yn effeithiol, gan adeiladu sgiliau a magu’r hyder sydd gan arweinwyr mudiadau.

P’un a ydych chi’n ymddiriedolwr elusen gofrestredig, yn Brif Weithredwr, yn aelod o gorff llywodraethu, yn gyfarwyddwr menter gymdeithasol neu’n aelod o bwyllgor grŵp gwirfoddoli lleol, mae’r cyrsiau hyn yma i’ch helpu chi.

Cyrsiau yn ôl piler

Llaw gefnogol

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell trwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy

Cyllid Cynaliadwy
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Dylanwadu ar benderfynwyr er mwyn effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu

Good Governance resources for you

Polisi Iechyd a Diogelwch
Llywodraethu Da

Polisi Iechyd a Diogelwch

Templed o ddogfen yw hwn, i’w ddiwygio a’i ddefnyddio fel y bo’n briodol. Awgrymwn eich bod yn llunio’r ddogfen gyda’ch logo a’ch brandio eich hun.

Polisi Iechyd a Diogelwch
Ieithoedd a Fformatau hygyrch
Llywodraethu Da

Ieithoedd a Fformatau hygyrch

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r hyn y dylai mudiadau ei wneud i sicrhau bod yr wybodaeth y maen nhw’n ei darparu yn hygyrch i bawb.

Ieithoedd a Fformatau hygyrch
Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau - arfer da
Llywodraethu Da

Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau – arfer da

Mae’r wybodaeth a ddarperir yn y daflen hon ar gyfer cyfarwyddyd yn unig. Nid yw’n amnewid am gyngor proffesiynol ac ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled o ganlyniad i unrhyw un sy’n gweithredu neu’n gwrthod gweithredu arno.

Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau – arfer da