Gwirfoddoli

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn gweithio i ddatblygu dinasyddion gweithgar a chynwysedig drwy alluogi mwy o bobl a chymunedau i elwa o wirfoddoli

Gweinyddu a hybu rhaglenni grantiau

Cymorth i ddatblygu’r gallu i recriwtio a chefnogi sylfaen gynaliadwy o wirfoddolwyr yng Nghymru

Hybu arfer da ac arloesedd mewn gwirfoddoli

Gweithio gyda phartneriaid i alluogi datblygiadau gwirfoddoli strategol, hybu arfer da a threialu dulliau newydd

Gwybodaeth, arweiniad a chysylltu mudiadau â chymorth arbenigol

Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth i fudiadau ddatblygu arferion gwirfoddoli da, eich cysylltu â gwybodaeth arbenigol a chyngor sy’n diwallu eich anghenion orau

Llwyfan digidol gwirfoddoli

Galluogi mudiadau i ddatblygu a hybu cyfleoedd gwirfoddoli o safon sydd o fewn cyrraedd pawb, dod o hyd i rôl sy’n gweddu i’r dim i’r gwirfoddolwr a darparu offer digidol i reoli gwirfoddolwyr

Rhwydweithiau, dysgu a datblygu

Bod yn gyfrwng i rannu gwybodaeth, deallusrwydd, arfer da, a chyfleoedd dysgu a datblygu sy’n cefnogi cynnydd parhaus.

Digwyddiadau, hyrwyddo a chydnabyddiaeth

Codi proffil llwyddiannau gwirfoddolwyr unigol a’u cyfraniad cyfunol at lesiant Cymru.