Ymgysylltu a Dylanwadu

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru - Fersiwn hawdd ei darllen

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru - Fersiwn hawdd ei darllen
Gwirfoddoli

Fframwaith Gwirfoddoli yn Gymraeg

Maer fframwaith yma yn rhan o gynllun ehangach gan Mentrau Iaith Cymru i greu sefyllfa lle mae dealltwriaeth lawn gan fudiadau gwirfoddol o sut i…

Fframwaith Gwirfoddoli yn Gymraeg
Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru
Gwirfoddoli y tu Hwnt i'r Pandemig
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli y tu Hwnt i'r Pandemig

Nod y canllaw diwygiedig hwn yw helpu mudiadau i ailsefydlu gwirfoddoli, wrth i gyfyngiadau’r coronafeirws ddod i ben yng Nghymru, gan gydnabod bod dal angen mynd ati i wneud hyn mewn modd gofalus.

Gwirfoddoli y tu Hwnt i'r Pandemig
Croesawu Gwirfoddolwyr sy'n Geiswyr Lloches
Gwirfoddoli

Croesawu Gwirfoddolwyr sy'n Geiswyr Lloches

Gall unigolion sy’n geiswyr lloches neu’n ffoaduriaid fod yn wirfoddolwyr rhagorol.

Croesawu Gwirfoddolwyr sy'n Geiswyr Lloches
Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu

Gall y Safonau fod yn ddefnyddiol; Fel man cychwyn ar gyfer cynllunio sesiynau cynefino a hyfforddiant i wirfoddolwyr I wella cysondeb a safon sesiynau cynefino…

Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu
Polisi Iechyd a Diogelwch
Llywodraethu Da

Polisi Iechyd a Diogelwch

Templed o ddogfen yw hwn, iw ddiwygio ai ddefnyddio fel y bon briodol. Awgrymwn eich bod yn llunior ddogfen gydach logo ach brandio eich hun.

Polisi Iechyd a Diogelwch
Cefnogi Gwirfoddolwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Gwirfoddoli

Cefnogi Gwirfoddolwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gall gwirfoddoli fod yn brofiad gwerthfawr a gwerth chweil i unigolion ag ADY. Gall fod yn fuddiol i iechyd a llesiant unigolyn a gall roi…

Cefnogi Gwirfoddolwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Enghraifft o Bolisi Recriwtio Cyn-droseddwyr
Gwirfoddoli

Enghraifft o Bolisi Recriwtio Cyn-droseddwyr

Templed o ddogfen yw hwn, iw ddiwygio ai ddefnyddio fel y bon briodol. Awgrymwn eich bod yn llunior ddogfen gydach logo ach brandio eich hun.

Enghraifft o Bolisi Recriwtio Cyn-droseddwyr
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Gwirfoddoli
Gwirfoddoli

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Gwirfoddoli

Mae deddfwriaeth cydraddoldeb yn gofyn i fudiadau ymddwyn mewn modd tryloyw, cyson a theg, waeth beth yw hunaniaeth neu gefndir unigolion.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Gwirfoddoli
Ieithoedd a Fformatau hygyrch
Llywodraethu Da

Ieithoedd a Fformatau hygyrch

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r hyn y dylai mudiadau ei wneud i sicrhau bod yr wybodaeth y maen nhw’n ei darparu yn hygyrch i bawb.

Ieithoedd a Fformatau hygyrch
Cyfryngau Cymdeithasol
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn sianel ryngweithiol, ddigidol sy’n hwyluso’r broses o greu neu rannu gwybodaeth, syniadau, diddordebau gyrfa, a mathau eraill o fynegiant drwy gymunedau a rhwydweithiau rhithwir. Mae llawer o gyfryngau traddodiadol yn cyflwyno gwybodaeth i gynulleidfaoedd ond yn rhoi ychydig iawn o allu iddynt roi eu barn ar fater.

Cyfryngau Cymdeithasol