Recriwtio, Dethol a Sefydlu
Llywodraethu Da

Recriwtio, Dethol a Sefydlu

Recriwtio, dethol a sefydlu’r bobl sydd ar eich bwrdd neu bwyllgor rheoli yw un o’r prosesau pwysicaf y gall mudiad gwirfoddol ei wneud.

Atal Twyll
Llywodraethu Da

Atal Twyll

Mae twyll yn golygu camddefnyddio asedau rhywun arall yn fwriadol er budd preifat.

Dirwyn i ben
Llywodraethu Da

Dirwyn i ben

Y camau ac opsiynau eraill

Egwyddorion Llywodraethu
Llywodraethu Da

Egwyddorion Llywodraethu

‘Llywodraethu’ yw’r term cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio’r cyfrifoldebau cyfreithiol, goruchwylio a moesol sy’n deillio o fod yn ymddiriedolwr.

Rheoli adeiladau - Rhwymedigaethau cyfreithiol ac atebolrwyddau cost
Cyllid Cynaliadwy

Rheoli adeiladau - Rhwymedigaethau cyfreithiol ac atebolrwyddau cost

Bydd rhai o’r goblygiadau cyfreithiol a’r atebolrwyddau cost hyn yn bethau cyffredinol i bob mudiad, ond bydd eraill yn amrywio yn ôl statws cyfreithiol eich mudiad.

Cronfeydd wrth gefn
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd wrth gefn

Sicrhau bod gennych bolisi cronfeydd wrth gefn da.

Yswiriant
Llywodraethu Da

Yswiriant

Mae’n ddyletswydd gyffredinol ar aelodau corff llywodraethol i amddiffyn y mudiad, gan gynnwys trefnu yswiriant digonol ar ei gyfer.

Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud

Meddwl am ailddechrau gwirfoddoli - rhai agweddau y byddwch chi angen eu hystyried.

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr

Mae’r daflen wybodaeth hon yn darparu arweiniad ar sut i ymateb i bryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr.

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

Mae’r daflen wybodaeth hon yn esbonio’r dulliau o reoli ymadawiadau gwirfoddolwyr mewn modd sensitif a chlir sy’n dangos parch.

Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc
Gwirfoddoli

Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc

Mae gwirfoddoli yn galluogi pobl ifanc i deimlo’n rhan o’u cymuned a theimlo’u bod yn cael eu cynnwys yn fwy.

Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref
Gwirfoddoli

Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r ystyriaethau y dylai eich mudiad eu gwneud os yw gwirfoddolwyr wedi’u lleoli gartref.