Prisio eich Tendr
Cyllid Cynaliadwy

Prisio eich Tendr

Mae sawl peth i’w ystyried wrth brisio tendr. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cyffredinol o’r materion allweddol i’w hystyried.

Prisio eich Tendr
Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyllid Cynaliadwy

Datblygu Tendr Llwyddiannus

Mae contractau’n cael eu hennill, a’u colli, ar ansawdd y bidiau a gyflwynir felly mae gallu ysgrifennu tendr da yn hanfodol. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o sut mae datblygu tendr llwyddiannus.

Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyflwyniad i Dendro
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Dendro

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o dendro a’r materion y dylai mudiadau trydydd sector eu hystyried cyn penderfynu tendro.

Cyflwyniad i Dendro
Cyflwyniad i Gaffael
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Gaffael

Mae’r mwyafrif o fudiadau trydydd sector sy’n cyflenwi contractau yn gwneud hynny ar gyfer y sector cyhoeddus. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o gaffael yn y sector cyhoeddus.

Cyflwyniad i Gaffael
Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Cyllid Cynaliadwy

Cadw Cyfrifon Sylfaenol

Rhaid i bob mudiad gadw cofnodion o’u trafodion ariannol ac efallai y bydd y Comisiwn Elusennau (os yw’r mudiad yn elusen gofrestredig) a/neu CThEM yn gofyn am archwilio’r trafodion hyn.

Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop
Cyllid Cynaliadwy

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop

Mae’r canllaw hwn yn cynnig cyngor ac awgrymiadau ymarferol ar gadw cofnodion i helpu i sicrhau y gall prosiectau a gyllidir gan y cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd gydymffurfio â gofynion eu cyllid.

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop
Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol
Cyllid Cynaliadwy

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol

Gellir defnyddio gweithgaredd gwirfoddol di-dâl fel ffynhonnell arian cyfatebol o fath arall ar gyfer prosiectau sy’n derbyn cyllid gan raglenni Cronfa Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol
Cronfeydd Trawswladol
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd Trawswladol

Yn ogystal â’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIFs), mae gan Gymru fynediad hefyd at nifer o raglenni cyllido Ewropeaidd eraill.

Cronfeydd Trawswladol
Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Cyllid Cynaliadwy

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop

Canlyniadau meddal yw’r canlyniadau y mae prosiectau’n eu cyflawni na ellir eu mesur yn yr un ffordd â chanlyniadau caled, megis cymwysterau neu gyflogaeth.

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Buddsoddi cymunedol
Cyllid Cynaliadwy

Buddsoddi cymunedol

Mae buddsoddi cymunedol yn ddull y gall cymunedau ei ddefnyddio i fuddsoddi cyfalaf mewn mentrau busnes sy’n creu budd cymdeithasol a chymunedol.

Buddsoddi cymunedol
Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Cyllid Cynaliadwy

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) yw’r broses y mae cyrff cyhoeddus yn ei dilyn i drosglwyddo rheolaeth o’u tir, adeiladau a/neu wasanaethau i fudiad cymunedol.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn rhoi cyflwyniad i gylch presennol Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020.

Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020