Prisio eich Tendr

Prisio eich Tendr

Mae sawl peth i’w ystyried wrth brisio tendr. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cyffredinol o’r materion allweddol i’w hystyried.

Prisio eich Tendr
Datblygu Tendr Llwyddiannus

Datblygu Tendr Llwyddiannus

Mae contractau’n cael eu hennill, a’u colli, ar ansawdd y bidiau a gyflwynir felly mae gallu ysgrifennu tendr da yn hanfodol. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o sut mae datblygu tendr llwyddiannus.

Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyflwyniad i Dendro

Cyflwyniad i Dendro

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o dendro a’r materion y dylai mudiadau trydydd sector eu hystyried cyn penderfynu tendro.

Cyflwyniad i Dendro
Cyflwyniad i Gaffael

Cyflwyniad i Gaffael

Mae’r mwyafrif o fudiadau trydydd sector sy’n cyflenwi contractau yn gwneud hynny ar gyfer y sector cyhoeddus. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o gaffael yn y sector cyhoeddus.

Cyflwyniad i Gaffael
Cadw Cyfrifon Sylfaenol

Cadw Cyfrifon Sylfaenol

Rhaid i bob mudiad gadw cofnodion o’u trafodion ariannol ac efallai y bydd y Comisiwn Elusennau (os yw’r mudiad yn elusen gofrestredig) a/neu CThEM yn gofyn am archwilio’r trafodion hyn.

Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop

Mae’r canllaw hwn yn cynnig cyngor ac awgrymiadau ymarferol ar gadw cofnodion i helpu i sicrhau y gall prosiectau a gyllidir gan y cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd gydymffurfio â gofynion eu cyllid.

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop
Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol

Gellir defnyddio gweithgaredd gwirfoddol di-dâl fel ffynhonnell arian cyfatebol o fath arall ar gyfer prosiectau sy’n derbyn cyllid gan raglenni Cronfa Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol
Cronfeydd Trawswladol

Cronfeydd Trawswladol

Yn ogystal â’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIFs), mae gan Gymru fynediad hefyd at nifer o raglenni cyllido Ewropeaidd eraill.

Cronfeydd Trawswladol
Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop

Canlyniadau meddal yw’r canlyniadau y mae prosiectau’n eu cyflawni na ellir eu mesur yn yr un ffordd â chanlyniadau caled, megis cymwysterau neu gyflogaeth.

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Buddsoddi cymunedol

Buddsoddi cymunedol

Mae buddsoddi cymunedol yn ddull y gall cymunedau ei ddefnyddio i fuddsoddi cyfalaf mewn mentrau busnes sy’n creu budd cymdeithasol a chymunedol.

Buddsoddi cymunedol
Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) yw’r broses y mae cyrff cyhoeddus yn ei dilyn i drosglwyddo rheolaeth o’u tir, adeiladau a/neu wasanaethau i fudiad cymunedol.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Rhaid i bob cost sy’n gysylltiedig ag unrhyw weithgaredd a gyllidir naill ai gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) neu Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) fod yn gymwys.

Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020