Fframwaith Gwirfoddoli yn Gymraeg

Mae’r fframwaith yma yn rhan o gynllun ehangach gan Mentrau Iaith Cymru i greu sefyllfa lle mae dealltwriaeth lawn gan fudiadau gwirfoddol o sut i…

Fframwaith Gwirfoddoli yn Gymraeg
Gwirfoddoli y tu Hwnt i'r Pandemig

Gwirfoddoli y tu Hwnt i'r Pandemig

Nod y canllaw diwygiedig hwn yw helpu mudiadau i ailsefydlu gwirfoddoli, wrth i gyfyngiadau’r coronafeirws ddod i ben yng Nghymru, gan gydnabod bod dal angen mynd ati i wneud hyn mewn modd gofalus.

Gwirfoddoli y tu Hwnt i'r Pandemig
Croesawu Gwirfoddolwyr sy'n Geiswyr Lloches

Croesawu Gwirfoddolwyr sy'n Geiswyr Lloches

Gall unigolion sy’n geiswyr lloches neu’n ffoaduriaid fod yn wirfoddolwyr rhagorol.

Croesawu Gwirfoddolwyr sy'n Geiswyr Lloches
Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu

Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu

Gall y Safonau fod yn ddefnyddiol; Fel man cychwyn ar gyfer cynllunio sesiynau cynefino a hyfforddiant i wirfoddolwyr I wella cysondeb a safon sesiynau cynefino…

Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu
Cefnogi Gwirfoddolwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cefnogi Gwirfoddolwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gall gwirfoddoli fod yn brofiad gwerthfawr a gwerth chweil i unigolion ag ADY. Gall fod yn fuddiol i iechyd a llesiant unigolyn a gall roi…

Cefnogi Gwirfoddolwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Enghraifft o Bolisi Recriwtio Cyn-droseddwyr

Enghraifft o Bolisi Recriwtio Cyn-droseddwyr

Templed o ddogfen yw hwn, i’w ddiwygio a’i ddefnyddio fel y bo’n briodol. Awgrymwn eich bod yn llunio’r ddogfen gyda’ch logo a’ch brandio eich hun.

Enghraifft o Bolisi Recriwtio Cyn-droseddwyr
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Gwirfoddoli

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Gwirfoddoli

Mae deddfwriaeth cydraddoldeb yn gofyn i fudiadau ymddwyn mewn modd tryloyw, cyson a theg, waeth beth yw hunaniaeth neu gefndir unigolion.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Gwirfoddoli
Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ymhlith Gwirfoddolwyr

Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ymhlith Gwirfoddolwyr

Mae monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ymwneud â chasglu data sensitif am gefndiroedd gwirfoddolwyr.

Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ymhlith Gwirfoddolwyr
Iaith Wirfoddoli Egluro’r Termau

Iaith Wirfoddoli Egluro’r Termau

Gall yr iaith rydyn ni’n ei defnyddio ynghylch gwirfoddoli fod yn ddryslyd. Weithiau, defnyddir gwahanol dermau yn gyfnewidiol. Mae gan rai termau ystyr penodol iawn, er enghraifft, yng nghyd-destun deddfwriaeth. Dyma ymdrech i egluro rhai termau sy’n berthnasol i wirfoddoli. Maen nhw wedi’u rhestru yn ôl trefn yr wyddor.

Iaith Wirfoddoli Egluro’r Termau
Beth mae Canolfannau Gwirfoddoli yn ei wneud yng Nghymru

Beth mae Canolfannau Gwirfoddoli yn ei wneud yng Nghymru

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu rôl Canolfannau Gwirfoddoli yng Nghymru a sut gallwch chi gysylltu â nhw.

Beth mae Canolfannau Gwirfoddoli yn ei wneud yng Nghymru
Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog

Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog

Canllawiau i fudiadau ar hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y DU ar gyfer rheoli gwirfoddolwyr.

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr