Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Llywodraethu Da

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae pob mudiad yn cynnwys amrywiaeth o bobl sy’n cyfrannu mewn nifer o ffyrdd, fel ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a staff. Bydd pawb sy’n ymwneud â’r mudiad yn wahanol.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol

Bwriedir i’r enghraifft hon gael ei defnyddio fel arweiniad yn unig a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol chi.

Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol
Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth
Llywodraethu Da

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

Canllaw yw'r enghraifft hon ac fe ddylid ei haddasu i gyd-fynd â’ch mudiad penodol chi.

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth
Polisi a Gweithdrefn Gwyno
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Gwyno

Mae’r enghraifft hon wedi’i bwriadu fel arweiniad yn unig a dylid ei haddasu ar gyfer anghenion eich mudiad chi.

Polisi a Gweithdrefn Gwyno
Yr Ymchwiliad Disgyblu
Llywodraethu Da

Yr Ymchwiliad Disgyblu

Mae pob polisi disgyblu’n seiliedig ar yr egwyddor na fydd unrhyw gamau disgyblu’n cael eu cymryd yn erbyn unrhyw gyflogai nes bydd ymchwiliad llawn wedi’i gynnal i’r amgylchiadau.

Yr Ymchwiliad Disgyblu
Dethol Eich Ymgeisydd
Llywodraethu Da

Dethol Eich Ymgeisydd

Dim ond dechrau’r broses recriwtio yw hysbysebu’r swydd wag.

Dethol Eich Ymgeisydd
Arferion Diogelu a Rheoli Da
Llywodraethu Da

Arferion Diogelu a Rheoli Da

Rhaid i les plant ac oedolion fod yn brif ystyriaeth i unrhyw fudiad gwirfoddol y mae ei waith yn dod ag ef i gysylltiad â grwpiau sy’n agored i niwed.

Arferion Diogelu a Rheoli Da
Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf
Llywodraethu Da

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf

Mae’r daflen wybodaeth hon yn gyflwyniad sylfaenol i gyflogi pobl am y tro cyntaf ac mae’n edrych ar yr elfennau allweddol y dylai mudiadau eu rhoi ar waith.

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf
Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio

Dylid defnyddio’r enghraifft hon fel cyfarwyddyd, a’i haddasu fel y bo’n briodol i’ch mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio
Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd
Llywodraethu Da

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd

Mae nifer o fudiadau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yn ei gwneud hi’n ofynnol i’w staff a’u gwirfoddolwyr fynd trwy wiriadau Datgelu a Gwahardd (DBS).

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd
Offeryn Hunanasesu Diogelu
Llywodraethu Da

Offeryn Hunanasesu Diogelu

Mae’r offeryn hwn yn seiliedig ar 10 cam gweithredu y mae’n rhaid i fyrddau ymddiriedolwyr eu cymryd i sicrhau dulliau llywodraethu diogelu da (Saesneg yn unig).

Offeryn Hunanasesu Diogelu
Goruchwylio ac Arfarnu
Llywodraethu Da

Goruchwylio ac Arfarnu

Os yw eich mudiad Sector Gwirfoddol yn cyflogi staff, bydd y daflen wybodaeth hon yn rhoi canllawiau i chi ar sut i reoli perfformiad staff, gan ddefnyddio goruchwylio ac arfarnu.

Goruchwylio ac Arfarnu