Arferion Diogelu a Rheoli Da

Arferion Diogelu a Rheoli Da

Rhaid i les plant ac oedolion fod yn brif ystyriaeth i unrhyw fudiad gwirfoddol y mae ei waith yn dod ag ef i gysylltiad â grwpiau sy’n agored i niwed.

Arferion Diogelu a Rheoli Da
Atal Twyll

Atal Twyll

Mae twyll yn golygu camddefnyddio asedau rhywun arall yn fwriadol er budd preifat.

Atal Twyll
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae pob mudiad yn cynnwys amrywiaeth o bobl sy’n cyfrannu mewn nifer o ffyrdd, fel ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a staff. Bydd pawb sy’n ymwneud â’r mudiad yn wahanol.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

Os ydych chi eisiau dechrau elusen fach, bydd angen cyfres o reolau arnoch sy’n esbonio beth mae’r elusen yn ei wneud a sut y caiff ei rhedeg.

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach
Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn gyfarfod blynyddol ffurfiol gan aelodau cymdeithas, cwmni, elusen neu fudiad arall, at ddibenion cynnal etholiadau ac adrodd ar ddigwyddiadau’r flwyddyn.

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol
Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

Canllaw yw'r enghraifft hon ac fe ddylid ei haddasu i gyd-fynd â’ch mudiad penodol chi.

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth
Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf

Mae’r daflen wybodaeth hon yn gyflwyniad sylfaenol i gyflogi pobl am y tro cyntaf ac mae’n edrych ar yr elfennau allweddol y dylai mudiadau eu rhoi ar waith.

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf
Dethol Eich Ymgeisydd

Dethol Eich Ymgeisydd

Dim ond dechrau’r broses recriwtio yw hysbysebu’r swydd wag.

Dethol Eich Ymgeisydd
Diogelu data a GPDR

Diogelu data a GPDR

Os ydych yn gweithio neu’n gwirfoddoli i fudiad neu fusnes sy’n prosesu data personol, yna mae’n debygol y bydd angen i chi gydymffurfio â’r GDPR.

Diogelu data a GPDR
Dirwyn i ben

Dirwyn i ben

Y camau ac opsiynau eraill

Dirwyn i ben
Dysgu a Datblygu

Dysgu a Datblygu

Os ydych yn cyflogi staff yn eich mudiad, bydd y daflen wybodaeth hon yn rhoi arweiniad i chi ar sut i gefnogi eu dysgu a’u datblygiad.

Dysgu a Datblygu
Egwyddorion Llywodraethu

Egwyddorion Llywodraethu

‘Llywodraethu’ yw’r term cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio’r cyfrifoldebau cyfreithiol, goruchwylio a moesol sy’n deillio o fod yn ymddiriedolwr.

Egwyddorion Llywodraethu