Brandio

Brandio

Mewn cymdeithas sydd ag obsesiwn am ddelwedd, mae brandio’n fusnes mawr. Mae brand cydlynol sy’n cael ei gyfleu’n dda yn hanfodol i barhad mudiad.

Brandio
Cael Clust i’ch Neges

Cael Clust i’ch Neges

I gyflwyno ymgyrch effeithiol dros newid polisi yng Nghymru, mae angen meddwl yn ofalus cyn dechrau.

Cael Clust i’ch Neges
Comisiwn Senedd Cymru

Comisiwn Senedd Cymru

Crëwyd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Comisiwn Senedd Cymru
Creu Deddfwriaeth

Creu Deddfwriaeth

Bydd y daflen wybodaeth hon yn esbonio sut y caiff deddf ei llunio yng Nghymru a sut gall y sector ddylanwadu ar hyn.

Creu Deddfwriaeth
Cyfryngau Cymdeithasol

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn sianel ryngweithiol, ddigidol sy’n hwyluso’r broses o greu neu rannu gwybodaeth, syniadau, diddordebau gyrfa, a mathau eraill o fynegiant drwy gymunedau a rhwydweithiau rhithwir. Mae llawer o gyfryngau traddodiadol yn cyflwyno gwybodaeth i gynulleidfaoedd ond yn rhoi ychydig iawn o allu iddynt roi eu barn ar fater.

Cyfryngau Cymdeithasol
Cylchlythyrau

Cylchlythyrau

Mae angen i chi ystyried nifer o gwestiynau cyn penderfynu llunio cylchlythyr. Dylai’r ateb i’r cwestiynau hyn bennu a chyfiawnhau amlder a phwrpas eich cylchlythyr.

Cylchlythyrau
Cynghorau Tref a Chymuned

Cynghorau Tref a Chymuned

Mae gan gynghorau tref a chymuned bwerau dros faterion lleol iawn.

Cynghorau Tref a Chymuned
Cynllunio dulliau Marchnata a Chyfathrebu

Cynllunio dulliau Marchnata a Chyfathrebu

Cyn amlinellu eich dull marchnata, mae’n hollbwysig eich bod yn diffinio eich cynnyrch, gwasanaeth neu fudd. Dyma eich craidd a dylai’r holl weithgarwch marchnata fwydo’n uniongyrchol yn ôl i’r craidd hwn.

Cynllunio dulliau Marchnata a Chyfathrebu
Cynllunio Ymgyrch

Cynllunio Ymgyrch

Bydd y daflen wybodaeth hon yn trafod y gwahaniaeth rhwng ymgyrchu a lobïo, ynghyd ag awgrymiadau ar sut dylai grwpiau’r trydydd sector gynllunio eu hymgyrch, ystyriaeth o Ganllawiau’r Comisiwn Elusennau ar y pwnc, a ble i gael rhagor o wybodaeth.

Cynllunio Ymgyrch
Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau

Mae gwefan sy’n cael ei chynnal a chadw’n dda yn helpu i hyrwyddo’ch brand, eich gwaith a’ch cenhadaeth. Mae cynnal a chadw eich safle’n briodol yn helpu i sicrhau diogelwch y safle, yn cynyddu nifer yr ymwelwyr newydd, yn hybu traffig sy’n dychwelyd a mwy.

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau
Datganoli a Phwerau

Datganoli a Phwerau

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y swyddogaethau a’r pwerau a gaiff eu datganoli iddi gan y Goron ac mae ganddi gyllideb i weinyddu a darparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd datganoledig yng Nghymru.

Datganoli a Phwerau
Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru