Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol

Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol

Mae’r polisi gwirfoddoli hwn yn amlinellu’r egwyddorion a’r arferion yr ydym yn eu dilyn i gynnwys gwirfoddolwyr ac mae’n berthnasol i’r staff, y gwirfoddolwyr a’r ymddiriedolwyr o fewn y mudiad.

Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol
Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr

Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr

Cyn cynnwys gwirfoddolwyr, mae’n werth treulio ychydig o amser yn ystyried sut i’w cynnwys orau yn eich mudiad.

Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr
Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith

Nid oes gan wirfoddolwyr statws cyfreithiol yng Nghyfraith y DU; yn wahanol i staff cyflogedig, nid oes ganddyn nhw hawliau cyflogaeth.

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith
Templed Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr

Templed Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr

Dogfen dempled yw hon, i’w diwygio a’i defnyddio fel y bo’n briodol. Awgrymwn eich bod yn ei pharatoi gyda’ch logo a’ch brandio eich hun.

Templed Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr
Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud

Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud

Meddwl am ailddechrau gwirfoddoli - rhai agweddau y byddwch chi angen eu hystyried.

Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud
Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr

Mae’r daflen wybodaeth hon yn darparu arweiniad ar sut i ymateb i bryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr.

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr
Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

Mae’r daflen wybodaeth hon yn esbonio’r dulliau o reoli ymadawiadau gwirfoddolwyr mewn modd sensitif a chlir sy’n dangos parch.

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr
Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc

Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc

Mae gwirfoddoli yn galluogi pobl ifanc i deimlo’n rhan o’u cymuned a theimlo’u bod yn cael eu cynnwys yn fwy.

Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc
Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref

Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r ystyriaethau y dylai eich mudiad eu gwneud os yw gwirfoddolwyr wedi’u lleoli gartref.

Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref
Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr

Mae’n bwysig bod gwirfoddolwyr yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr

Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr

Mae mathau di-ri o raglenni gwirfoddoli â chymorth cyflogwyr (ESV) i gynorthwyo cyflogeion i wirfoddoli, yn eu hamser eu hunain ac yn ystod amser gwaith.

Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr
Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

Mae asesu a rheoli risg yn rhan hanfodol o ‘ddyletswydd gofal’ bob dydd i wirfoddolwyr.

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel