Dethol Eich Ymgeisydd
Llywodraethu Da

Dethol Eich Ymgeisydd

Dim ond dechrau’r broses recriwtio yw hysbysebu’r swydd wag.

Dethol Eich Ymgeisydd
Arferion Diogelu a Rheoli Da
Llywodraethu Da

Arferion Diogelu a Rheoli Da

Rhaid i les plant ac oedolion fod yn brif ystyriaeth i unrhyw fudiad gwirfoddol y mae ei waith yn dod ag ef i gysylltiad â grwpiau sy’n agored i niwed.

Arferion Diogelu a Rheoli Da
Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf
Llywodraethu Da

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf

Mae’r daflen wybodaeth hon yn gyflwyniad sylfaenol i gyflogi pobl am y tro cyntaf ac mae’n edrych ar yr elfennau allweddol y dylai mudiadau eu rhoi ar waith.

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf
Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio

Dylid defnyddio’r enghraifft hon fel cyfarwyddyd, a’i haddasu fel y bo’n briodol i’ch mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio
Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd
Llywodraethu Da

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd

Mae nifer o fudiadau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yn ei gwneud hi’n ofynnol i’w staff a’u gwirfoddolwyr fynd trwy wiriadau Datgelu a Gwahardd (DBS).

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd
Offeryn Hunanasesu Diogelu
Llywodraethu Da

Offeryn Hunanasesu Diogelu

Mae’r offeryn hwn yn seiliedig ar 10 cam gweithredu y mae’n rhaid i fyrddau ymddiriedolwyr eu cymryd i sicrhau dulliau llywodraethu diogelu da (Saesneg yn unig).

Offeryn Hunanasesu Diogelu
Goruchwylio ac Arfarnu
Llywodraethu Da

Goruchwylio ac Arfarnu

Os yw eich mudiad Sector Gwirfoddol yn cyflogi staff, bydd y daflen wybodaeth hon yn rhoi canllawiau i chi ar sut i reoli perfformiad staff, gan ddefnyddio goruchwylio ac arfarnu.

Goruchwylio ac Arfarnu
Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel
Llywodraethu Da

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel

Mae’n hanfodol bod mudiadau trydydd sector yn cynnal gwiriadau cefndirol priodol ar staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel
Polisi Diogelu - Canllawiau
Llywodraethu Da

Polisi Diogelu - Canllawiau

Dylai pob mudiad sy’n gweithio gyda phlant (unrhyw un nad yw’n 18 oed eto) ac oedolion mewn perygl roi polisi diogelu ar waith sy’n nodi sut mae’n bwriadu cadw’r bobl hynny’n ddiogel.

Polisi Diogelu - Canllawiau
Templed Polisi Diogelu
Llywodraethu Da

Templed Polisi Diogelu

Dogfen dempled yw hon, i’w diwygio a’i defnyddio fel y bo’n briodol. Awgrymwn eich bod yn ei pharatoi gyda’ch logo a’ch brandio eich hun.

Templed Polisi Diogelu
Gweithio gyda’r Prif Swyddog
Llywodraethu Da

Gweithio gyda’r Prif Swyddog

Gall strwythur rheoli mudiadau gwirfoddol amrywio’n fawr, ac yn aml, caiff ffurfioldeb y strwythur hwn ei bennu yn ôl maint ac adnoddau.

Gweithio gyda’r Prif Swyddog
Recriwtio, Dethol a Sefydlu
Llywodraethu Da

Recriwtio, Dethol a Sefydlu

Recriwtio, dethol a sefydlu’r bobl sydd ar eich bwrdd neu bwyllgor rheoli yw un o’r prosesau pwysicaf y gall mudiad gwirfoddol ei wneud.

Recriwtio, Dethol a Sefydlu