Cynnwys Gwirfoddolwyr ag Anghenion Cymorth Ychwanegol
Gwirfoddoli

Cynnwys Gwirfoddolwyr ag Anghenion Cymorth Ychwanegol

Mae’r sector gwirfoddol wedi ymrwymo i drechu gwahaniaethu a chynnig ffyrdd arloesol i bobl ddatblygu sgiliau a phrofiadau sy’n eu cefnogi a’u grymuso i fod yn ddinasyddion gweithgar.

Cynnwys Gwirfoddolwyr ag Anghenion Cymorth Ychwanegol
Arferion Diogelu a Rheoli Da
Llywodraethu Da

Arferion Diogelu a Rheoli Da

Rhaid i les plant ac oedolion fod yn brif ystyriaeth i unrhyw fudiad gwirfoddol y mae ei waith yn dod ag ef i gysylltiad â grwpiau sy’n agored i niwed.

Arferion Diogelu a Rheoli Da
Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf
Llywodraethu Da

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf

Mae’r daflen wybodaeth hon yn gyflwyniad sylfaenol i gyflogi pobl am y tro cyntaf ac mae’n edrych ar yr elfennau allweddol y dylai mudiadau eu rhoi ar waith.

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf
Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Cyllid Cynaliadwy

Cadw Cyfrifon Sylfaenol

Rhaid i bob mudiad gadw cofnodion o’u trafodion ariannol ac efallai y bydd y Comisiwn Elusennau (os yw’r mudiad yn elusen gofrestredig) a/neu CThEM yn gofyn am archwilio’r trafodion hyn.

Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio

Dylid defnyddio’r enghraifft hon fel cyfarwyddyd, a’i haddasu fel y bo’n briodol i’ch mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio
Gwirfoddolwyr a Budd-daliadau Lles
Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr a Budd-daliadau Lles

Nod y canllaw hwn yw rhoi trosolwg o’r hyn y gallai fod angen i chi ei wybod, ac mae’n darparu atebion i rai o’r cwestiynau a allai fod gan fudiadau a gwirfoddolwyr.

Gwirfoddolwyr a Budd-daliadau Lles
Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli
Gwirfoddoli

Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli

Lluniwyd y daflen ffeithiau hon er mwyn rhoi gwybodaeth ichi am sut i gynorthwyo gwirfoddolwyr sy’n cael anawsterau iechyd meddwl.

Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli
Treuliau Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Treuliau Gwirfoddolwyr

Mae ad-dalu treuliau yn fater cyfle cyfartal.

Treuliau Gwirfoddolwyr
Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd
Llywodraethu Da

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd

Mae nifer o fudiadau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yn ei gwneud hi’n ofynnol i’w staff a’u gwirfoddolwyr fynd trwy wiriadau Datgelu a Gwahardd (DBS).

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd
Gwerth Economaidd Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Gwerth Economaidd Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad sylweddol, mewn oriau heb dâl, i economi Cymru.

Gwerth Economaidd Gwirfoddolwyr
Gyrwyr Gwirfoddol
Gwirfoddoli

Gyrwyr Gwirfoddol

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth yn y ddogfen hon yn ymwneud â ‘gyrwyr gwirfoddol’, h.y. gwirfoddolwyr y mae eu gweithgaredd gwirfoddoli yn golygu eu bod yn ysgwyddo rôl gyrrwr.

Gyrwyr Gwirfoddol
Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli
Gwirfoddoli

Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli

Yng Nghymru, mae gan y Gymraeg statws swyddogol sy’n golygu na ddylid ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli