Canllawiau Diogelwch ar gyfer Ymweliadau Cartref
Gwirfoddoli

Canllawiau Diogelwch ar gyfer Ymweliadau Cartref

Dylai pob mudiad sydd yn gweithio gyda unigolion yn eu cartrefi eu hun neu sydd yn cynnal asesiadau cartref cychwynnol sefydlu canllawiau ar ddiogelwch ar gyfer ymweliadau cartref.

Canllawiau Diogelwch ar gyfer Ymweliadau Cartref
Yr Ymchwiliad Disgyblu
Llywodraethu Da

Yr Ymchwiliad Disgyblu

Mae pob polisi disgyblu’n seiliedig ar yr egwyddor na fydd unrhyw gamau disgyblu’n cael eu cymryd yn erbyn unrhyw gyflogai nes bydd ymchwiliad llawn wedi’i gynnal i’r amgylchiadau.

Yr Ymchwiliad Disgyblu
Dethol Eich Ymgeisydd
Llywodraethu Da

Dethol Eich Ymgeisydd

Dim ond dechrau’r broses recriwtio yw hysbysebu’r swydd wag.

Dethol Eich Ymgeisydd
Cynnwys Gwirfoddolwyr ag Anghenion Cymorth Ychwanegol
Gwirfoddoli

Cynnwys Gwirfoddolwyr ag Anghenion Cymorth Ychwanegol

Mae’r sector gwirfoddol wedi ymrwymo i drechu gwahaniaethu a chynnig ffyrdd arloesol i bobl ddatblygu sgiliau a phrofiadau sy’n eu cefnogi a’u grymuso i fod yn ddinasyddion gweithgar.

Cynnwys Gwirfoddolwyr ag Anghenion Cymorth Ychwanegol
Arferion Diogelu a Rheoli Da
Llywodraethu Da

Arferion Diogelu a Rheoli Da

Rhaid i les plant ac oedolion fod yn brif ystyriaeth i unrhyw fudiad gwirfoddol y mae ei waith yn dod ag ef i gysylltiad â grwpiau sy’n agored i niwed.

Arferion Diogelu a Rheoli Da
Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf
Llywodraethu Da

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf

Mae’r daflen wybodaeth hon yn gyflwyniad sylfaenol i gyflogi pobl am y tro cyntaf ac mae’n edrych ar yr elfennau allweddol y dylai mudiadau eu rhoi ar waith.

Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf
Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Cyllid Cynaliadwy

Cadw Cyfrifon Sylfaenol

Rhaid i bob mudiad gadw cofnodion o’u trafodion ariannol ac efallai y bydd y Comisiwn Elusennau (os yw’r mudiad yn elusen gofrestredig) a/neu CThEM yn gofyn am archwilio’r trafodion hyn.

Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio

Dylid defnyddio’r enghraifft hon fel cyfarwyddyd, a’i haddasu fel y bo’n briodol i’ch mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Goruchwylio
Gwirfoddolwyr a Budd-daliadau Lles
Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr a Budd-daliadau Lles

Nod y canllaw hwn yw rhoi trosolwg o’r hyn y gallai fod angen i chi ei wybod, ac mae’n darparu atebion i rai o’r cwestiynau a allai fod gan fudiadau a gwirfoddolwyr.

Gwirfoddolwyr a Budd-daliadau Lles
Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli
Gwirfoddoli

Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli

Lluniwyd y daflen ffeithiau hon er mwyn rhoi gwybodaeth ichi am sut i gynorthwyo gwirfoddolwyr sy’n cael anawsterau iechyd meddwl.

Deall Iechyd Meddwl a Gwirfoddoli
Treuliau Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Treuliau Gwirfoddolwyr

Mae ad-dalu treuliau yn fater cyfle cyfartal.

Treuliau Gwirfoddolwyr
Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd
Llywodraethu Da

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd

Mae nifer o fudiadau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yn ei gwneud hi’n ofynnol i’w staff a’u gwirfoddolwyr fynd trwy wiriadau Datgelu a Gwahardd (DBS).

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd