Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd
Llywodraethu Da

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd

Mae nifer o fudiadau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yn ei gwneud hi’n ofynnol i’w staff a’u gwirfoddolwyr fynd trwy wiriadau Datgelu a Gwahardd (DBS).

Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd
Gwerth Economaidd Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Gwerth Economaidd Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad sylweddol, mewn oriau heb dâl, i economi Cymru.

Gwerth Economaidd Gwirfoddolwyr
Gyrwyr Gwirfoddol
Gwirfoddoli

Gyrwyr Gwirfoddol

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth yn y ddogfen hon yn ymwneud â ‘gyrwyr gwirfoddol’, h.y. gwirfoddolwyr y mae eu gweithgaredd gwirfoddoli yn golygu eu bod yn ysgwyddo rôl gyrrwr.

Gyrwyr Gwirfoddol
Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli
Gwirfoddoli

Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli

Yng Nghymru, mae gan y Gymraeg statws swyddogol sy’n golygu na ddylid ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli
Polisi Treuliau Enghreifftiol
Gwirfoddoli

Polisi Treuliau Enghreifftiol

Dogfen dempled yw hon. Gwnewch newidiadau a'i defnyddio fel sy'n briodol. Awgrymwn eich bod yn ychwanegu eich logo a'ch brandio eich hun at y ddogfen.

Polisi Treuliau Enghreifftiol
Cytundeb Enghreifftiol ar gyfer Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Cytundeb Enghreifftiol ar gyfer Gwirfoddolwyr

Mae’r sampl hyn o gytundebau gwirfoddolwyr yn fan cychwyn i’ch helpu i ddrafftio un sy’n addas ar gyfer eich mudiad. Mae croeso ichi eu haddasu i weddu’ch gofynion.

Cytundeb Enghreifftiol ar gyfer Gwirfoddolwyr
Datganoli a Phwerau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Datganoli a Phwerau

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y swyddogaethau a’r pwerau a gaiff eu datganoli iddi gan y Goron ac mae ganddi gyllideb i weinyddu a darparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd datganoledig yng Nghymru.

Datganoli a Phwerau
Denu gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg
Gwirfoddoli

Denu gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg

Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig syniadau ymarferol ar sut i ddenu gwirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith i’ch mudiad.

Denu gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg
Offeryn Hunanasesu Diogelu
Llywodraethu Da

Offeryn Hunanasesu Diogelu

Mae’r offeryn hwn yn seiliedig ar 10 cam gweithredu y mae’n rhaid i fyrddau ymddiriedolwyr eu cymryd i sicrhau dulliau llywodraethu diogelu da (Saesneg yn unig).

Offeryn Hunanasesu Diogelu
Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol
Gwirfoddoli

Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol

Mae’r polisi gwirfoddoli hwn yn amlinellu’r egwyddorion a’r arferion yr ydym yn eu dilyn i gynnwys gwirfoddolwyr ac mae’n berthnasol i’r staff, y gwirfoddolwyr a’r ymddiriedolwyr o fewn y mudiad.

Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol
Goruchwylio ac Arfarnu
Llywodraethu Da

Goruchwylio ac Arfarnu

Os yw eich mudiad Sector Gwirfoddol yn cyflogi staff, bydd y daflen wybodaeth hon yn rhoi canllawiau i chi ar sut i reoli perfformiad staff, gan ddefnyddio goruchwylio ac arfarnu.

Goruchwylio ac Arfarnu
Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop
Cyllid Cynaliadwy

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop

Mae’r canllaw hwn yn cynnig cyngor ac awgrymiadau ymarferol ar gadw cofnodion i helpu i sicrhau y gall prosiectau a gyllidir gan y cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd gydymffurfio â gofynion eu cyllid.

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop