Ymgysylltu a Dylanwadu

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn gweithio i sicrhau y gall mudiadau ddylanwadu’n effeithiol ar bolisi, craffu ar wasanaethau cyhoeddus a chynnig llwybr at gyfranogiad sifil yn enwedig i grwpiau dan anfantais a lleiafrifoedd

Lledaenu gwybodaeth

Darparu gwybodaeth yn rheolaidd am ddatblygiadau polisi lleol, rhanbarthol a chenedlaethol trwy ein gwefannau, bwletinau, y cyfryngau cymdeithasol a blogiau

Arweniad i gysylltu mudiadau â sianeli dylanwadu cenedlaethol, rhanbarthol a lleol

Cyngor ar sut i gysylltu â’r sianeli mwyaf addas ar gyfer dylanwadu ar bolisïau yn eich maes gwaith ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Rhwydweithiau a digwyddiadau

Cysylltu mudiadau o’r un anian drwy rwydweithiau thematig a digwyddiadau, i rannu gwybodaeth, dysgu oddi wrth ei gilydd ac ysgogi newid positif.

Sicrhau a galluogi dylanwad y trydydd sector

Sicrhau bod y trydydd sector yn cael ei gynnwys yn nhrefniadau llywodraethu’r sector cyhoeddus.

Meithrin sgiliau a gallu’r sector mewn dylanwadu ac ymgyrchu

Cyflwyno rhaglen ddysgu a datblygu sydd ar gael i bawb i gynyddu gallu a sgiliau dylanwadu’r trydydd sector.