Lledaenu gwybodaeth

Darparu gwybodaeth yn rheolaidd am ddatblygiadau polisi lleol, rhanbarthol a chenedlaethol trwy ein gwefannau, bwletinau, y cyfryngau cymdeithasol a blogiau.

Rhwydweithiau a digwyddiadau

Cysylltu mudiadau o’r un anian drwy rwydweithiau thematig a digwyddiadau, i rannu gwybodaeth, dysgu oddi wrth ei gilydd ac ysgogi newid positif.

Roedd 97% o’r unigolion a oedd wedi manteisio ar gymorth ymgysylltu a dylanwadu CTSC yn teimlo ei fod yn ddefnyddiol i alluogi’r sawl maent yn gweithio â hwy i ddylanwadu at ddatblygiad polisi, cynllunio a darparu gwasanaethau.

Arweniad i gysylltu mudiadau â sianeli dylanwadu cenedlaethol, rhanbarthol a lleol

Cyngor ar sut i gysylltu â’r sianeli mwyaf addas ar gyfer dylanwadu ar bolisïau yn eich maes gwaith ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Sicrhau a galluogi dylanwad y trydydd sector

Sicrhau bod y trydydd sector yn cael ei gynnwys yn nhrefniadau llywodraethu’r sector cyhoeddus.

Adnoddau sy’n cael eu datblygu

Ymgysylltu a Dylanwadu – Gwybodaeth

Lechyd a Diogelwch
Llywodraethu Da

Lechyd a Diogelwch

Cynlluniwyd y canllawiau hyn er mwyn eich cyflwyno chi, fel elusen neu fudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, i’ch cyfrifoldebau iechyd a diogelwch.

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach
Llywodraethu Da

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

Os ydych chi eisiau dechrau elusen fach, bydd angen cyfres o reolau arnoch sy’n esbonio beth mae’r elusen yn ei wneud a sut y caiff ei rhedeg.

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol
Llywodraethu Da

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn gyfarfod blynyddol ffurfiol gan aelodau cymdeithas, cwmni, elusen neu fudiad arall, at ddibenion cynnal etholiadau ac adrodd ar ddigwyddiadau’r flwyddyn.